8e Landelijke studiedag Kinderen met SOLK

Datum: 18-03-2021
8e Landelijke studiedag Kinderen met SOLK

Introductie
Kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hebben vaak al een lange weg in de zorg achter de rug. Om deze groep goed te kunnen helpen is het bijhouden van de ontwikkelingen en vakkennis van groot belang. Tijdens deze studiedag staan we stil bij de benadering en behandeling van chronische pijn bij kinderen en gaan we in op onderzoek naar de effecten van stress door COVID-19 op chronisch zieke kinderen. Daarnaast kijken we wat dieper naar vermoeidheid bij deze groep en horen we welke ontwikkelingen er zijn in de benadering van (chronische) hoofdpijn. En, hoe heeft een goede communicatie zijn uitwerking op het welbevinden van het kind of de jongere met SOLK?

Programma

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
• Kader van de dag, kennismaking en inventarisatie achtergronden en verwachtingen deelnemers
• Korte inleiding op het thema
Elise van de Putte, hoogleraar Kindergeneeskunde UMC Utrecht en kinderarts Sociale Pediatrie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis

10.15 uur Stress en SOLK bij kinderen en jongeren in relatie tot COVID-19
COVID-19 heeft een onvoorstelbare impact op de Nederlandse maatschappij en gezondheid en leidt ook mondiaal tot een ongekende periode van sociaal isolement.
Het onderzoeksteam vanuit UMCU heeft verschillende COVID studies opgezet gericht op het meten van de psychosociale impact van de coronamaatregelen op kinderen en adolescenten, en of dat verschilt tussen chronisch zieke kinderen t.o.v. hun gezonde leeftijdsgenoten. De uitkomsten ten tijde van de crisis worden vergeleken met het psychosociaal functioneren t.o.v. voor de COVID-crisis. Met deze data kunnen vragen beantwoord worden als ‘Wat zijn de effecten van de stress t.g.v. van de coronapandemie op het welbevinden van (chronisch zieke) kinderen?’ en ‘Welke groepen zijn extra kwetsbaar tijdens COVID-19?
Sanne Nijhof, Kinderarts, fellow sociale pediatrie en associate professor kindergeneeskunde

11.00 uur Chronische pijn bij kinderen
Bij het ontstaan van chronische pijn spelen meerdere factoren een rol. Welke factoren zijn dit precies en hoe kunnen deze factoren aanknopingspunten bieden voor behandeling? Als er sprake is van pijn zonder somatisch substraat, hoe beïnvloedt dit dan de behandeling van de chronische pijnklachten?
Millie Langemeijer, werkzaam als kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, met als aandachtsgebied chronische pijn bij kinderen.

11.45 uur Pauze

12.15 uur Systeembenadering van intergenerationele problematiek bij kinderen met SOLK
Spreker wordt later bekend gemaakt

13.00 uur Lunchpauze

13.45 uur Vermoeidheid bij chronisch zieke kinderen
Vermoeidheid komt veel voor, ook bij kinderen met een chronische ziekte. Deze vermoeidheid wordt niet altijd verklaard door (alleen) ziektespecifieke factoren. Waar hangt deze vermoeidheid wel mee samen? Wat zijn mogelijk aangrijpingspunten voor behandeling? Hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan? En hoe kunnen we jongeren de regie terug geven over hun klachten en participatie? Een overview over kwantitatief, kwalitatief en eHealth onderzoek naar vermoeidheid en participatie bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte.
Merel Nap-van der Vlist, arts-onderzoeker UMC Utrecht

14.30 uur In gesprek met jongeren over hun gezondheid
Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede behandeling. Een dialoog voeren met jongeren en hun ouders over gezondheid is echter in de praktijk nog wel eens lastig.
De sprekers hebben hun ervaringen en kennis over communicatie met jongeren over hun gezondheid gebundeld in een boek. Deze lezing n.a.v. dat boek biedt een praktische handleiding met gesprekstools, ontwikkeld voor (aankomende) professionals binnen zorg en onderwijs. Naast enige theorie worden er praktische tips gegeven die direct toe te passen zijn in de praktijk.
Linda Goldsteen & Ester van den Hul, ambulant begeleiders en Re-Fit trainers bij Onderwijscentrum De Twijn

15.15 uur Pauze

15.30 uur Nieuwe ontwikkelingen in de benadering van hoofdpijn bij kinderen
Recente ontwikkelingen in therapeutische interventie en de rol van de fysiotherapeut in de samenwerking met andere disciplines rondom de zorg van het kind met hoofdpijn aan de hand van een systematic review en meta-analyse.
De fysiotherapeut richt zich op het fysiek functioneren van het kind. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun activiteiten en in hun participatie op school en in de sociale context. Fysieke inspanning is hierbij veelal een uitlokkende/in standhoudende factor. Een fysiotherapeut zoekt samen met kind en ouders naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De interventie is erop gericht dat de fysieke fitheid en weerbaarheid een helpende factor worden. Hoe fysiotherapeuten dat doen zal worden besproken tijdens deze lezing.’
Monique Bot, gnatholoog en manueel- en kinderfysiotherapeut, Radboud UMC

16.15 uur Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter, borrelDoelgroep: Kinder- en jeugdartsen, -verpleegkundigen, -psychologen, -psychiaters, huisartsen, revalidatieartsen en (psychosomatisch) fysio- en ergotherapeuten. Ook interessant voor professionals uit (speciaal) onderwijs, zorgadviesteams, jeugdhulpverlening en (school)maatschappelijk werk.

Meer informatie: https://www.leidscongresbureau.nl/events/solk-kinderen-2109


Locatie: Aristo Amsterdam, Amsterdam