Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Datum: 04-11-2019
Landelijk Congres Dementie achter de voordeur

Graag nodigen wij je uit voor het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur op 4 november 2019. Een programma over de veranderingen voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie.

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven? De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te gaan en ziet hen niet altijd meer voor vol aan.

De mens met dementie is meer dan zijn of haar aandoening.
Mensen met dementie en mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning die niet alleen op handelen is gericht, maar vooral op luisteren en op het verlenen van steun bij veranderende relaties. Men wil de draad van het sterk veranderde leven weer oppakken, maar moet een andere invulling van dagelijkse bezigheden zoeken. Ook de relaties met de sociale omgeving veranderen. Daarbij blijft men behoefte houden aan respect – als volwaardig mens te worden aangezien – regievoering over het eigen leven, gezelschap en belangstelling. Een grote uitdaging voor de mensen met dementie en hun omgeving. Maar met de juiste hulp kan het wel.

Sociale Benadering Dementie
De Sociale Benadering Dementie, ontwikkeld door Prof. mr. dr. Anne-Mei The, laat een ander perspectief zien op het leven van mensen met dementie. De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en zijn/haar omgeving. Juist de sociale context is van groot belang, want mensen met dementie kunnen zich steeds moeilijker aanpassen naarmate de ziekte vordert. Speciale aandacht gaat uit naar levensvragen als ‘Wat gebeurt er met mij?’, ‘Hoe ga ik hiermee om?’ en ‘Hoe reageert mijn omgeving?’.

Op het Landelijk Congres Dementie achter de voordeur staat de Sociale Benadering Dementie centraal. Dit congres wordt georganiseerd door StudieArena i.s.m. Anne-Mei The en Gerke de Boer en vindt plaats op 4 november 2019 in De Werelt in Lunteren. In het programma besteden wij o.a. aandacht aan thema’s als:

Sociale Benadering – Casuïstiek
Aansluiting houden bij het dagelijks leven
Relatie, liefde en loyaliteit
In gesprek over verlies en rouw
Inzet van (in)formele netwerken
Bejegening en communicatie
Persoonsgerichte zorg bij migranten
Sneak Preview E-learning programma “Dementie achter de voordeur”

Verpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers, ouderenadviseurs, ketenregisseurs, zorgcoördinatoren, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, paramedici, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, activiteitenbegeleiders, dagbehandeling, muziektherapeuten, Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs, mantelzorgmakelaars, cliëntenraden, ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, psychogerontologen, hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
, docenten, opleidingscoöordinatoren, gemeenten, woningcorporatiesDoelgroep: Verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders Thuiszorgmedewerkers Huisartsen en praktijkondersteuners huisartsen Casemanagers en ouderenadviseurs Ketenregisseurs en zorgcoördinatoren Afdelingshoofden, teamleiders en locatiemanagers Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere paramedici Orthopedagogen en gedragsdeskundigen Activiteitenbegeleiders, medewerkers dagbehandeling en muziektherapeuten Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, ouderenadviseurs en mantelzorgmakelaars Vertegenwoordigers van cliëntenraden (Beginnend) specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en psychogerontologen Medewerkers hospices, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers
 Docenten en opleidingscoöordinatoren Beleidsmakers van gemeenten en woningcorporaties en landelijke overheden

Meer informatie: https://www.studiearena.nl/congressen/congressen_item/t/landelijk_congres_dementie_achter_de_voordeur_1


Locatie: Congrescentrum De Werelt, Lunteren